Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgend definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 DDG Hosting: de partij die het aanbod van Producten en Diensten richt aan Opdrachtgever. DDG Hosting is een handelsnaam van DDG ICT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ter Amsterdam met nummer: 67447295, en beschikt over BTW Nummer: NL232046220B01. DDG ICT bevindt zich op Ooievaarstraat 251, 2162XN ter Lisse.

1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van DDG Hosting is gericht, met wie DDG Hosting de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.

1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen DDG Hosting en Opdrachtgever.

1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen DDG Hosting en Opdrachtgever.

1.6 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van DDG Hosting. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

1.7 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door DDG Hosting van Producten of Diensten ten behoeve van Opdrachtgever.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die DDG Hosting geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van DDG Hosting door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door DDG Hosting en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 DDG Hosting wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. DDG Hosting en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Indien de opdrachtgever zich registreert bij DDG Hosting, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van DDG Hosting zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van DDG Hosting zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat DDG Hosting de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat DDG Hosting tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maanden tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling). Tussentijdse opzegging is uitgesloten tenzij anders overeengekomen.

3.5 Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van de bestelde maanden, tenzij anders is overeengekomen.

3.6 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming, tenzij DDG Hosting reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en de opdrachtgever reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst.

3.7 Indien Opdrachtgever een maatwerk dienst bestelt zoals een domeinnaam of Private Hosting zal het herroepingsrecht per direct komen te vervallen.

3.8 Restitutie van een betaling is niet mogelijk.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1 Alle door DDG Hosting vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2 Alle door DDG Hosting vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3 DDG Hosting is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door DDG Hosting aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met DDG Hosting op te zeggen.

4.5 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 Aansprakelijkheid DDG Hosting

5.1. De aansprakelijkheid van DDG Hosting voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door DDG Hosting van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van DDG Hosting, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW. Met een maximum bedrag van €1.000.

5.2. Aansprakelijkheid van DDG Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.3 De aansprakelijkheid van DDG Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever DDG Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DDG Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DDG Hosting in staat is adequaat te reageren.

5.4 DDG Hosting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht, daaronder begrepen schade veroorzaakt door andere Opdrachtgever.

5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DDG Hosting meldt.

5.6 Opdrachtgever vrijwaart DDG Hosting voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DDG Hosting geleverde zaken, materialen of resultaten.

5.7 DDG Hosting behoudt ten allen tijde het recht een dienst offline te halen bij vermoeden van illegale activiteiten.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DDG Hosting of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

6.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

6.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

6.4 Het is DDG Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien DDG Hosting door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de bezuinigingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal DDG Hosting op verzoek van Afnemer een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen indien mogelijk.

6.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat DDG Hosting het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Afnemer alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

6.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal DDG Hosting een zodanige akte op eerste verzoek van Afnemer ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 7 Overmacht

7.1 – Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor DDG Hosting belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie DDG Hosting bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

7.2 – Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 8 Extra Voorwaarden per service

8.1 – Private Hosting

8.1.1 – DDG Hosting is ten allen tijde gerechtigd een server uit te schakelen.

8.1.2 – DDG Hosting is niet aansprakelijk bij bestand verlies.

8.1.3 – DDG Hosting is gerechtigd de dienst te schorsen indien deze illegale activiteiten verricht met de dienst.

8.1.4 – DDG Hosting is niet aansprakelijk voor eventuele eigen ingestelde beveiligingslekken.

8.1.5 – DDG Hosting is gerechtigd om na 7 dagen na verloop van de Private Hosting alle bestanden volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan.

8.2 – Domeinnamen

8.2.1 – Wanneer de opdrachtgever een .nl domeinnaam registreert, gaat de opdrachtgever akkoord met de “Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders” te vinden op: https://www.sidn.nl/over-nl/domeinnaam-aanvragen/algemene-voorwaarden/.

8.3 – Shared Hosting

8.3.1 – Het is niet toegestaan om uw Shared Hosting pakket deels of volledig (door) te verkopen aan derden. Een Shared Hosting pakket mag alleen gebruikt worden door Opdrachtgever. Als u uw Shared Hosting pakket deels of volledig (door)verkoopt is DDG Hosting gerechtigd om uw pakket om te zetten naar een Reseller Hosting pakket en de prijs te rekenen die bij dat Reseller Hosting pakket hoort.